Cum sa slabesti foarte rapid

2 Thoughts to “Ciorapi varizi suedezi”, site-ul de stiri nr.1

Sportul Popular, mai Anul 16, nr. După o destul de îndelungată ab­senţă, rugbiştii din lotul reprezenta­tiv al ţării noastre au luat ieri după­­amiază din nou contact cu gazonul stadionului 23 August. Aceasta înitru­­cît ei au intrat în faza finală a pre­gătirilor în vederea apropiatelor în­­tîlniri internaţionale. Le reamintim: 24 mai, la Bratislava, cu Polonia; 28 mai, la Brno, cu R.

Conştienţi de sarcina care le revine în acest sezon internaţional, rugbiştii noştri se pregătesc cu multă seriozi­tate.

cum sa slabesti foarte rapid

Dovadă-jocul excelent pe care i-au desfăşurat în faţa formaţiei di­vizionare Ştiinţa Bucureşti. Rezultatul cu care s-a încheiat întîlnirea: 66—3 39—0!

cum sa slabesti foarte rapid

Totuşi se cuvine să subliniem cîteva aspecte pozitive în concepţia de joc a selecţionatei. Ne-a plăcut îndeosebi ideea — aplicată de altfel cu succes — potrivit căreia ba­lonul trebuie să circule în permanen­tă.

Rezultatul: s-au mar­cat 14 încercări dintre care 9 au fost transformate. Nu este însă mai puţin adevărat că jucătorii Ştiinţei a-u inco­modat prea puţin şarjele selecţionabi­­lilor, prezentîndu-se slab, cu o apăra­re complet penetrabilă.

Cu excepţia lui Moraru în conva­lescenţă, după un uşor accident. Demi an şi lordăchescu — ieri absenţi — au evoluat cei mai în formă rug-J bişti din ţară. Cum au jucat ei? Meciul a avut două perioade distincte. In prima parte, tinerele jucătoare de la Braşov s-au comportat bine, reuşind de multe ori să pună în dificultate apărarea echipei bucureşteme.

După 10 minute de joc însă, echipa Ştiinţa Bucureşti şi-a impus superioritatea şi, datorită în special unei mai bune pre­gătiri fizice, care i-a permis să folo­sească cu succes contraatacul, s-a detaşat obţinînd o victorie meritată şi concludentă. MUREŞ 4—2. La înce­putul ambelor reprize jocul a fost ceva mai echilibrat.

Astfel, în min. In a­­ceastă perioadă bucureştencele au fo­losit cu succes contraatacul, deoa­rece, mai stab pregătite fizic, jucătoa­rele din Tg. Mureş se repiiau în a­­oărare foarte greu. SIBIU 6—2 3—1. Joc tipic de cam­pionat. La 57 kg. Marin Cri st ca Buc şi-a dominat de la început adversarul, pc Gerhard Kämmerer, obţinînd o victorie clară, prin tuş, în min.

Paul Cîrcîuiaaru 79 kg după ce a fost condus la puncte dc către We­­sârg Horst Berlin a reuşit să obţină o bine meritată victorie la puncte. El şi-a îmbunătă­ţit radical plasamentul pe saltea, a fost corni a tiv şi l-a învins, destul dc uşor, pe Bauch Günther Berlin. Campionul olimpic, D. Pîrvulescu 52 kg a deschis gala de lupte clasice. Intr-o formă excepţională, el a reuşit, numai în 3 minute, să aplice 11 pro­cedee tehnice!!

In minutul urmă­tor D. Pîrvulescu obţine victoria la tuş asupra lui Nohr Helmut Berlin. La 62 kg.

Suits a luptat mult mai reţinui ea în prima întîlnirc. Luptătorul romín a obţinut însă o clară decizie la puncte asupra lui Heppner Werner Berlin.

cum sa slabesti foarte rapid

El s-a comportat euiajos şi l-a învins la puncte pe Schmuck Jurgen Berlin. Bularca s3 kg fără să exceleze ca în întîl­­nirea anterioară, l-a învins la puncte pe Neuman Jürgen Berlin. Vesper Rudolf Berlin a luptat, în cea dc a doua întil­­niro, mult mai combativ.

El a contra­atacat curajos, mai ales în minutele 4 şi 5. Adversarul său, I. Ţăranii, a reuşit însă să-i anihileze toate procedeele şi prin­­tr-un punct clar o ducere şi fixare Ia parter l-a învins la puncte pe concu­rentul german. Popoviei şi Borchers Herman.

Luptătorul romín a intrat, pe saltea, decis să obţină o vic­torie rapidă.

cum sa slabesti foarte rapid

Trec cîteva clipe ic maximă încordare. Va reuşi să scape Gh. Şi nu numai atît. Luptă­torul romín, deşi aflat într-o poziţie dificilă, reuşeşte să contraatace închi­­zîndu-1 pe Borchers în După eî­­teva secunde, bine plasat, Gh. Popoviei reuşeşte să obţină victoria la tuş. La grea, am asistat la acelaşi meci deschis şi combativ din ambele părţi, ca şi în prima întîlnirc.

Marlhiescu reuşeşte pînă la urmă să obţină cum sa slabesti foarte rapid clară decizie la puncte asupra lui Müller Falko. Iată acum rezultatele înregistrate: cmc sport: 1.

Nedelcu Dinamo2.

cum sa slabesti foarte rapid

Manea Metalul 23 August3. Maria Iliescu Metalul 23 August ; cmc curse: 1. Popa Dinamo2. Nedelcu Dinamo3. Omăt I. Florian Locomotiva Ploieşti2. Costache C. Szabó Dinamo ; cmc sport: 1. Ioniţă C. Seiller Metalul 23 August3. Radovici Metalul 23 August ; cmc curse: 1. Dănescu C. Dră­­ghici Voinţa Braşov3.

Seiller Metalul 23 August ; cmc sport: 1. Mormocea C. Buescu Metalul 23 August3. Voiculescu C. Udrescu C. Schuller C. Frate Marin, 2. Marmescu, 3. Savu; cmc K: 1. Biner, 2.

cum sa slabesti foarte rapid

Anghe­­lache, 3. Arăşanu; cmc toate mărcile : 1. Călin, 2. Ispas, 3. Tudor ; cmc toate mărcile: 1. Grigore, 2. Dumitresou, 3 1. Datu; fete: 1. Alexandrina Papană, 2.

Top 10 suplimente pentru pierderea în greutate

Elena Vraciu, 3. Maria Vaciu. Ioana — coresp. IAŞI H and b aii ştii ieşeni au jucat foarte bine o repriză, făcînd dovada că au posibilităţi să evolueze la un ridicat nivel tehnic şi tactic. Din păcate, lipsiţi de o pregătire fizică corespun­zătoare şi de un lot omogen ei.

A, Partida a fost astfel decisă in repriza secundă într-o scurtă perioadă de timp min. Echipa locală a făcut cea mai bună partidă din ultimul timp. Am remarcat în mod deosebit felul în care gazdele au jucat în atac. In apărare, ambele echipe au evoluat sub posibilităţile lor. Schenkman — coresp. Rarele faze spectaculoase se datoresc echipei cum sa slabesti foarte rapid.

De notat că Petrolul a ratat 4 lovituri de la 7 m şi a tras de 8 ori în bară. Paul Voicilă — coresp. A fost cel mai frumos joc văzut la Bacău. Cei 1. Dalban — coresp. Mureş — Tehnometal Timi­şoara 20—16 9—8.

Deşi lipsiţi de o serie de titulari Bulgaru, Nodea, Telman, Oţetea, Jochmanmilitarii au fost la un pas de victorie. Bucureştenii au avut în permanenţă iniţiativa, au con­dus uneori la 3 puncte diferenţă 9—6dar spre sfîrşit au fost ega­laţi : 9—9.

In ultimele minute, Nicula ratează un 14 metri, dar tot el ime­diat înscrie pentru O.

Olvassa el is